Vesak: Buddha’s Birthday Celebration 2017

  • Celebration Square